Pitanja i odgovori

Opšti termini

Šestomesečna BELIBOR stopa (6M BELIBOR)

Referentna kamatna stopa za dinarska sredstva ponuđena od strane banaka Panela, na srpskom međubankarskom tržištu. Računa se kao aritmetička sredina kotacija preostalih posle eliminisanja najviše i najniže stope, sa dva decimalna mesta.

Referentna kamatna stopa

Referentna kamatna stopa je kamatna stopa prihvaćena od strane većine učesnika na tržištu i priznata je kao realna cena novca. Može biti formirana ili od strane nekog monetarnog regulatora (npr. centralne banke ili Ministartstva finansija) ili od strane grupe najaktivnijih učesnika na koji međusobno trguju (na taj način se npr. formira EURIBOR, LIBOR i sl.), ali bez obzira kako se formira, bitno je da se ta stopa generalno smatra reperom na tržištu.

Valutna klauzula

Znači da se ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u evrima uskladjuje sa promenama srednjeg kursa NBS za evro i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se uskladjivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

 

Opšta pitanja

Šta je to direktno zaduženje računa?

Direktno zaduženje znači da se rata kredita naplaćuje automatski, zaduženjem tekućeg dinarskog računa klijenta na dan dospeća rate koji je definisan ugovorom, tako da klijenti ne moraju da razmišljaju o kursu na taj dan i koliko tačno sredstava treba da uplate. Banka razmišlja za klijenta i vodi računa o datumu dospeća i iznosu rate.

Šta je efektivna kamatna stopa?

U obračun efektivne kamatne stope (EKS) ulazi i iznos naknada i provizija koje banka obračunava klijentu u postupku odobravanja kredita.

Kako proceniti koji je kredit za klijenta isplativiji tj. na šta obratiti pažnju?

Pre donošenja odluke u kojoj banci će podneti zahtev za kredit klijenta treba posavetovati da proveri:
  • Da li je kamatna stopa za kredit promenljiva ili fiksna tokom celog perioda otplate, ukoliko je kamata promenljiva – na koji način se menja
  • Da li se naplaćuju još neki troškovi tokom otplate kredita ili klijent plaća samo administrativni trošak, jednokratno prilikom odobrenja/plasiranja kredita
  • Po kom kursu se odobrava kredit, a po kom se vrši otplata mesečnih rata.

Šta je to indeksacija kredita?

Indeksacija kredita predstavlja usklađivanje preostalog duga po kreditu koji je banka odobrila klijentu sa kretanjem kursa dinara.

Od čega zavisi kamatna stopa po kojoj će se kredit odobriti?

Kamatna stopa zavisi od vrste kredita za koju se klijent opredeli, kao i grupe kojoj klijent pripada (da li firma u kojoj klijent radi ima potpisani ugovor o prenosu zarada u SGS ili ne, i da li je klijent samo vlasnik računa).